BA ANH TRUNG NIÊN MENLY, GYM, CẶC Bá»° PHANG NHAU TÆ I TẢ